Priemyselné areály, stavby, nehnuteľnosti

Priemyselné areály, stavby, nehnuteľnosti

 • Poradenstvo pri kúpe predaji vrátane due diligence, ložísk nevýhradných a výhradných nerastov, priemyselných areálov, rezidenčných nehnuteľností, cestnej infraštruktúry
 • Úpravy práv k nehnuteľnostiam, rozdeľovanie veľkých priemyselný areálov, spoločných nehnuteľností, zriaďovanie vecných práv k nehnuteľnostiam (záložné práva, vecní bremená), poradenstvo pri odstraňovaní stavieb priemyselnej infraštruktúry,
 • Úprava práv k verejným vodovodným a kanalizačným prípojkám
 • Vysporiadavanie vlastníckych práv k zariadeniam energetickej infraštruktúry
 • Súčinnosť pri obstarávaní územných rozhodnutí, stavebných povolení, EIA dokumentácie, veľkých priemyselných celkov
 • Nájomné zmluvy vrátane nájomných zmlúv na prenájom lesných a poľnohospodárskych nehnuteľností
 • Vedenie súdnych sporov týkajúcich sa nehnuteľností

Oblasti práva

Kontaktné údaje:

 • Podjavorinskej 4
  811 03 Bratislava
 • Tel.: +421-2-59205070 - 6
  Fax: +421-2-59205077
 • E-mail: office@fritzlaw.sk

Náš skúsený tím je pripravený

Kontakt